Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Albiso logo

Vzdělávání, osvěta, informační podpora, regionální rozvoj.

Úvod  » programy dvpp  » mateřské školy

Mateřské školy


Primární logopedická prevence v předškolním a mladším školním věku (kombinovaná forma) pro Jihočeský kraj

Garant : Mgr. Lucie Václavovská, tel.: 775 043 909, vaclavovska@albiso.cz
Termín : On- line výuka: 9. a 10. října 2024 (15.00 - 18.30), 12. října 2024 (8.30 - 15.30), 14. října 2024 (15.30 - 19.00) a 24. října 2024 (14.30 - 18.00) Celkem 24 vyuč. hodin. Prezenční výuka: 8. a 9. listopadu 2024 (8.30 - 15.30) Celkem 17 vyuč. hodin. Pedagogická praxe: 11. listopadu 2024 - 29. listopadu 2024, Závěrečné on-line setkání: 11. prosince 2024 (14.00 - 17.30)
Místo : on-line přes aplikaci Google Meet, prezenční část - Mateřská škola K.Štěcha 5, 370 05 České Budějovice
Lektor : Mgr. Nicole Hovorková, Mgr. Martina Křivková
Počet hodin : 65
Poplatek : 7600,00 Kč

PŘIHLÁSIT SE
Vzdělávací program je určen pro budoucí logopedické asistenty, kteří získali pedagogické vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14 712/2009 – 61 a je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků 1., 2. třídy základní školy a přípravných tříd základních škol. Absolvent získá odbornou způsobilost vykonávat činnosti logopedického asistenta dle Čl. IV písmene c). Účastník bude do kurzu přijat za předpokladu, že jeho řeč nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti, viz. MŠMT Standard kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci.

Modul č. 1 - online, 8 vyučovacích hodin
Systém logopedické péče
Logopedie. Logopedická prevence.

1. den (4 vyučovací hodiny) online

Blok 1 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Úvod do logopedie jako vědního oboru.

Blok 2 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Systémové členění logopedie s ohledem na jednotlivé rezorty. Mezirezortní spolupráce

2. den (4 vyučovací hodiny) online

Blok 3 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Podpůrná opatření a jejich využití v rámci vzdělávání

Blok 4 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Logopedická prevence, základní terminologie

Modul č. 2 - online 8 vyučovacích hodin
Obsah modulu: Ontogeneze řeči, stadia vývoje dětské řeči Psychomotorický vývoj dítěte a jeho vývoj řeči. Koncept podpory rozvoje správné výslovnosti a řečového projevu dítěte/žáka, pedagogické zásady. Vhled do anatomie a fyziologie mluvních orgánů - ústrojí respirační, fonační, artikulační. Poruchy hlasu - etiologie, symptomy, hlasová hygiena v dětství i u dospělých osob. Fonetika, základní prvky mluvené řeči. Systém českých hlásek, tvoření jednotlivých hlásek

3. den (4 vyučovaní hodiny) online

Blok 1 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Vývoj řeči u dítěte a jeho podpora

Blok 2 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Podstata termínu komunikace s ohledem na jednotlivé jazykové roviny (90 minut)

4. den (4 vyučovací hodiny) online

Blok 3 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Základní pojmy z fonetiky

Blok 4 (2 vyučovací hodiny - 90 minut) - Vhled do anatomie a fyziologie mluvních orgánů - ústrojí respirační, fonační, artikulační

Modul č. 3
Fyziologický a narušený vývoj řeči, prezenčně, 8 vyučovacích hodin
Obsah modulu:
1. část (2 vyučovací hodiny) - Narušená komunikační schopnost – základní definice, různá dělení a klasifikace. Možnosti ovlivňování vývoje řeči.
2. část (4 vyučovací hodiny) - Narušená komunikační schopnost,
Vývojová dysfázie, Mutismus, Tumultus sermonis, Balbuties,Rhinolalie,
Palatolalie, Dyslalie, Afázie, Dysartrie – vývojová, získaná. Etiologie, klasifikace, symptomatologie, zásady logopedické intervence.
Seznámení s nejčastějšími diagnózami z oblasti narušené komunikační schopnosti a jejich dopad na školní vzdělávání s akcentem na kompetence pedagoga.
3. část (2 vyučovací hodiny)
Orientační logopedické vyšetření prováděné logopedy jako součást logopedické depistáže.

Modul č. 4 - 1.+ 2. ČÁST, prezenčně, celkem 17 vyučovacích hodin
1. ČÁST (8 vyučovacích hodin)
Rozvoj komunikačních schopností a jazykových dovedností v komplexním pojetí pedagogické praxe
Blok 1 - Propojení logopedické prevence s RVP PV a RVP ZV (4 vyučovací hodiny)
Blok 2 - Logopedická prevence v činnosti školy (4 vyučovací hodiny)
2. ČÁST (9 vyučovacích hodin)
Metody individuální a skupinové podpory rozvoje řeči dětí
Blok 1 - Náměty, příklady aktivit pro individuální i skupinové činnosti (4 vyučovací hodiny)
Blok 2 - Metodický logopedický workshop pro účastníky (4 vyučovací hodiny)
Blok 3 - Grafomotorika (1 vyučovací hodina)

Modul č. 5
Pedagogická praxe - Celkem 20 hodin
Každý účastník osobně navštíví vybranou mateřskou školu, základní školu, SPC. Bude přítomen skupinové či individuální logopedické intervenci. Tato návštěva - náslech bude v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Další částí pedagogické praxe je samostatná praxe – vlastní praktická zkušenost s vedením aktivit primární logopedické prevence ve své kmenové škole v rozsahu 12 vyučovacích hodin. Během této aktivní praxe využijí účastníci pro přímou práci s dětmi/žáky vědomosti a dovednosti získané v teoretické části vzdělávacího programu. Současně s praxí vypracuje každý účastník závěrečnou práci – tzv. jazykovou chvilku na zadanou hlásku dle předem dané osnovy- struktury.

Závěrečný hodnotící seminář on-line, 4 vyučovací hodiny

Studium bude ukončeno shrnutím poznatků ze všech modulů vzdělávacího programu formou rozhovoru, sdílením, zhodnocením postřehů z pedagogické praxe a seznámením se závěrečnou prací z pohledu vlastního praktického ověření popsaných aktivit.
Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.

Vstupní požadavky
Odborná kvalifikace uchazeče pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb.,
v platném znění) učitele nebo vychovatele.
Řeč frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti - tuto skutečnost účastník doloží čestným prohlášením.


Dítě s mutismem v běžné mateřské škole - webinář

Garant : Mgr. Lucie Václavovská, tel.: 775 043 909, vaclavovska@albiso.cz
Termín : 1. část - 6. prosince 2024, 15.00 - 18.30 (4 vyuč. hodiny) a 2. část - 9. prosince 2024, 16.00 - 19.00 (4 vyuč. hodiny)
Místo : on-line
Lektor : Mgr. Martina Křivková
Počet hodin : 8
Poplatek : 1590,00 Kč

PŘIHLÁSIT SE
Dvoudenní webinář, každý den vždy po 2 blocích
1. den
Ontogenetický vývoj řeči, proces osvojování řeči a jazyka, vývoj v raném, a předškolním věku z hlediska jazykových rovin
Dítě s diagnózou mutismus. Definice, příčiny, formy, příznaky, diagnostika, diferenciální diagnostika, specifika, terapie, interdisciplinární spolupráce. Příklady z logopedické praxe (kazuistiky), nejčastější chyby a omyly, rizikové faktory se zaměřením na mutismus.
2. den
Předškolní vzdělávání dětí s mutismem, podpůrná opatření a jejich obsah, naplňování podpůrných opatření (metody výuky, forma vzdělávání, organizace výuky, hodnocení). Kruhový model spolupráce (dítě, logoped, škola, zákonní zástupci)
Metodická část. Zásadní přístupy a opatření využívané u dítěte s mutismem v předškolním věku. Metodické postupy a speciální hry upravené pro logopedickou intervenci u dětí s mutismem v mateřské škole:
• Upravená dechová cvičení a propojení se školním vzdělávacím programem – barvy, geometrické tvary, rytmizace, skládání dle děje, hláska na začátku a konci slova, logické řady
• Konkrétní pracovní listy pro vizualizaci vět, slovních druhů a slovní zásoby
• Upravené hry pro rozvoj zrakového vnímání - hry na hledání stejných tvarů, napodobování, šifry, Kimovy hry, postřehování, pohybové hry se zapamatováním obrázků
• Upravené hry pro rozvoj sluchové paměti – kreslení dle pokynů nebo hádanek, sluchová pozornost – hádanky, pohybové hry spojené s pozorností, sluchová diferenciace – hry na určování hlásky na začátku a konci slova, račí řeč, hry na diferenciaci C,S,Z a Č, Š, Ž, vícesmyslové cvičení délky samohlásek
• Další speciálně upravené hry – tvorba vlastních knih dle časových souvislostí, zakreslování do mřížky - orientace v prostoru, grafické značky a komunikační okénka, příběhová síť, rytmizace na trampolíně, skládání produktů z papíru
• manipulativní hry s obrázky – schovávání v místnosti, schovávání na těle, vyhledávání na interaktivní tabuli

Záznam webináře bude účastníkům k dispozici jeden měsíc na platformě YouTube 

Copyright © 2022 - 2024 ALBISO  |  www.albiso.cz